Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach

Co robimy?

Wspieramy nauczycieli i specjalistów ze szkół ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań edukacji włączającej, polegającej w szczególności na zorganizowaniu kształcenia specjalnego oraz udzielaniu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami.

Nasze działania to m.in.:

 • konsultacje dla nauczycieli, rodziców, uczniów, kadry kierowniczej szkół oraz specjalistów pracujących w obszarze edukacji
 • szkolenia, wizyty studyjne
 • konferencje, warsztaty, seminaria
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pomocy dydaktycznych
 • inne działania doradcze

Tytuł projektu grantowego

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Termin realizacji projektu:

1 lipca 2021 roku – 30 czerwca 2023 roku

Cel głównego przedsięwzięcia grantowego:

Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowity koszt projektu:

1 616 700 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:

1 362 554,76 zł

Realizatorzy projektu:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, którego organem prowadzącym jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

Zadania SCWEW:

 • Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, przygotowania programów i adaptacji materiałów odpowiednich do potrzeb wszystkich uczniów, doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu oraz metod pracy skutecznych w trakcie realizacji edukacji w formie zdalnej
 • Wspieranie kadry kierowniczej w wypracowaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkoli i szkół jako organizacji włączających
 • Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli i szkół związanych z działaniami interwencyjnymi
 • Współprowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziale klasowym i grupie przez nauczycieli i specjalistów SCWEW we współpracy odpowiednio z nauczycielem i specjalistą przedszkola i szkoły 
 • Prowadzenie modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć i lekcji otwartych w przedszkolu i szkole ogólnodostępnych lub w SCWEW
 • Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia 
 • Organizowanie wizyt studyjnych oraz innych form wymiany wiedzy i doświadczeń
 • Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym
 • Wypożyczanie podręczników, sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Porady i instruktaże w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego
 • Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom
 • Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania promocyjne